Karinkijkt.nl

 

Blogs

Kennis is onmacht - deel 2

Wat is waarheid in deze verwarrende tijd?

In ‘Kennis is onmacht deel 1’ ben ik ingegaan op de vele verschillende denkrichtingen die er momenteel bestaan met betrekking tot de huidige situatie en het coronavirus. Ik heb me daarbij voornamelijk gericht op stromingen in de samenleving en de verschillende waarheden die mensen beleven. Vanochtend werd ik wakker met de gedachte, dat mijn samenvatting nog niet klaar is. In mijn zoektocht deed ik namelijk ook veel kennis op over meer virusgerelateerde zaken, die me van waarde lijken om te delen. In dit blog doe ik daarvan verslag. Ik richt mij daarbij op wetenschappelijke informatie die mogelijk minder bekend is, waarbij ik ervan uitga dat de lezer al wel op de hoogte is van de lijn zoals deze door o.a. onze overheid is uitgezet.

Graag wil ik op voorhand een disclaimer toevoegen: ik ben een generalist, geen specialist, en ik heb zelf slechts in beperkte mate kennis van de onderwerpen die ik hieronder bespreek. De artsen en wetenschappers aan wie ik hieronder refereer hebben echter hun sporen verdiend en ze komen op mij betrouwbaar over, vandaar dat ik hun informatie samengevat weergeef. De discussie over welke wetenschapper meer gelijk heeft dan een andere wetenschapper ga ik niet aan, daartoe ontbreekt het mij aan specialistische kennis. In dit blog is het enkel mijn doel de lezer kennis te laten nemen van andere geluiden uit de wetenschap, die minder over het voetlicht komen.

Het virus[i]

Coronavirussen zijn niet nieuw en bestaan dus al langer. Eerder kregen we bijvoorbeeld te maken met SARS en MERS. Coronavirussen komen het meest voor aan het eind van het griepseizoen (maart/april). In de maanden daarvoor zijn voornamelijk de influenza- en rhinovirussen actief.

Virussen liggen aan de basis van ons bestaan. Ze zijn een onderdeel van de natuur die ons gevormd heeft. Alom wordt er in de wetenschap van uitgegaan dat er naast goede ook schadelijke virussen zijn die ons aanvallen en ziek maken. Dit wordt de ‘Germ theory’ genoemd. Het coronavirus wordt als zo’n schadelijk virus gezien. Er zijn echter andere wetenschappers die uitgaan van de ‘Terrain theory’. Die gaat ervan uit dat virussen van zichzelf niet schadelijk zijn en dat ze pas in actie komen op het moment dat er onbalans is in het ecosysteem. Krijg je als mens te maken met toxische stoffen (milieuvervuiling, uitlaatgassen, landbouwgif, straling) vanuit de omgeving en/of krijg je schadelijke afvalstoffen binnen door bv. bepaalde voeding of medische behandeling dan kan dat leiden tot lichamelijke vergiftiging. Het lichaam, als onderdeel van de natuur, is erop gericht zichzelf te herstellen en wordt ziek. Door ziek te worden en bijvoorbeeld koorts te krijgen werkt het lichaam de gif/afvalstoffen er weer uit om zo de innerlijke balans te herstellen. Op het moment dat iemand ziek wordt, worden ook de virussen in het lichaam actief. Zij ontmaskeren de onbalans in het lichaam, maar zijn niet de veroorzakers van de ziekte.

Andere wetenschappers gaan wel uit van de ‘Germ theory’ en geven aan dat vooral nieuwe virussen gevaarlijk zijn. Mutanten van virussen zullen echter altijd zwakker zijn dan het oorspronkelijke virus.  Dit is het gevolg van de wet van genetische entropie, ofwel informatieverval. Je kunt dit vergelijken met het maken van een kopie. Een kopie is altijd zwakker dan het origineel en als je weer een kopie maakt van de kopie wordt hij nog zwakker, enz. De meeste virussen worden binnen twee jaar endemisch: ze zijn er nog wel, maar richten geen (abnormale) schade meer aan. Het reproductiegetal (R) is laag, onder de 1.

Virussen zijn overigens geen levende organismen. Ze hebben een gastcel nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen.

PCR-test[ii]

Aan de basis van het huidige coronabeleid ligt de PCR-test. Wat deze test doet is het vermeerderen van het DNA, zodat zichtbaar wordt of een bepaald DNA of RNA (=een deel van het DNA) in het lichaam van degene bij wie de test is afgenomen aanwezig is. De PCR is oorspronkelijk ontwikkeld als methode voor onderzoeksdoeleinden, niet voor diagnostiek. Om deze toch voor diagnostiek te gebruiken is er (in minder dan 48 uur) een paper geschreven door Corman en Drosten. Dit paper zou niet zoals gebruikelijk zijn ‘peer reviewed’ voordat het gepubliceerd werd (geverifieerd en gecontroleerd door andere wetenschappers werkzaam in hetzelfde vakgebied.)  22 Wetenschappers uit verschillende landen hebben het Corman-Drostenpaper na publicatie onder de loep genomen en hebben als reactie een retraction paper geschreven, omdat zij vonden dat er zo veel fouten in het paper zaten dat zij met dit retraction paper willen bewerkstelligen dat het Corman-Drostenpaper wordt teruggetrokken (en dat daarmee wordt gestopt met het gebruiken van PCR-tests).  

De PCR-test detecteert simpelweg of het RNA/DNA van het coronavirus aanwezig is in het monster dat is afgenomen. Het kan niet aantonen of er sprake is van besmetting/infectie en ook niet of het gaat om een virus dat zichzelf kan dupliceren. M.a.w. bij een positieve test kan het dus gaan om een inactief virusdeeltje (dat al langer in het lichaam is), waarvan men niet ziek wordt. Ook kan met een positieve test niet aangetoond worden dat iemand besmettelijk is. Of er sprake is van een besmetting/infectie moet worden vastgesteld door een arts, die de uitslag van de test combineert met de symptomen van de patiënt en zo een diagnose stelt. Een positieve test an sich zegt dus niet zo veel. Voor de compleetheid zou de patiënt bovendien ook moeten worden getest op andere virussen (influenza- en rhinovirussen), die immers ook een rol kunnen spelen bij eventuele griepachtige klachten die iemand heeft. Dit laatste gebeurt nu niet.

Wat ik verder heb begrepen is dat een met de PCR-test afgenomen monster meerdere malen wordt vermenigvuldigd. Aanvankelijk betrof dit 30 cycli en dit werd op een gegeven moment verhoogd naar (het maximum van) 35 cycli. Hoe meer cycli je toepast, hoe groter de kans dat er RNA/DNA van het coronavirus gevonden wordt en er dus positief getest wordt, maar ook hoe groter de kans dat de uitslagen aspecifiek worden en dus niet kloppen. Ik zag een filmpje van Duitse studenten die 60 cycli hadden toegepast, waarna bleek dat iedere afgenomen PCR-test positief testte op het coronavirus.

Het retraction paper is in november 2020 ingediend. Wat de stand van zaken op dit moment is met betrekking tot dit paper weet ik helaas niet. Ik heb daarover nog geen berichten zien voorbij komen.

Vaccinatie[iii]

Vanuit de overheid wordt als exit strategie vanaf het begin van de coronacrisis ingezet op een vaccin. Aanvankelijk moest dit nog ontwikkeld worden, ondertussen worden de eerste vaccinaties gezet. Er wordt gesproken over het verplicht maken van vaccinatie, maar vooralsnog is men daar tegen.

Een vaccin kan pas verplicht worden als er (o.a.) geen werkzaam medicijn is dat ingezet kan worden om de ziekte te bestrijden. Internationaal hebben veel artsen pogingen gedaan om een medicijn te vinden en zij hebben daarin ook enig succes geboekt. De Nederlandse arts Rob Elens behandelde bv. in navolging van collega-artsen in het buitenland zijn patiënten in een vroeg stadium van de ziekte met de combinatie Hydroxychloroquine (HCQ), zink en Azitromycine. HCQ is een medicijn dat al jaren wordt gebruikt, o.a. in de behandeling van malaria en reuma en is dus een erkend geneesmiddel. Hij boekte bij een eerste groep patiënten positieve resultaten. Echter, de Inspectie sommeerde hem te stoppen, o.a. omdat HCQ (in Nederland) niet in de eerste lijn mag worden voorgeschreven en omdat hij een iets andere dosering hanteerde dan in de richtlijn staat.

Een ander medicijn dat in andere landen gebruikt wordt is Ivermectine, een medicijn dat normaal o.a wordt ingezet bij schurft. In deze andere landen is er onderzoek naar gedaan en de conclusie daar is dat Ivermectine positief kan bijdragen aan herstel van de symptomen van het coronavirus. In Nederland wordt het gebruik van Ivermectine echter in de eerste lijn niet toegestaan. Op moment van schrijven wordt in Drenthe wel geëxperimenteerd met een ander bestaande geneesmiddel, Dexamethason. Mogelijk wordt dit medicijn na onderzoek wel bij behandeling in de eerste lijn toegestaan en daarmee (mede) voorkomen dat de vaccinatie verplicht kan worden gesteld.

Dan de vaccins zelf. Hierover wordt veel gepubliceerd en er zijn veel wetenschappers die zich zorgen maken en die zich bv. afvragen of het echt nodig is te vaccineren. Mensen hebben van zichzelf namelijk een natuurlijke afweer, die helpt om ziektes buiten te houden. Met name een voldoende gehalte vitamine D3 lijkt hierin van belang. Veel mensen zijn daarnaast in het verleden in aanraking gekomen met een (ander) coronavirus en hebben zo kruisimmuniteit opgebouwd en kunnen daardoor dit huidige virus ook aan. Ook kan al immuniteit opgebouwd zijn door zogenaamde microvaccinatie, dat wil zeggen dat iemand door in aanraking te komen met het virus al de T-cellen (een ander deel van het immuunsysteem) heeft geactiveerd, waardoor er ook op deze wijze immuniteit is opgebouwd. De cijfers (van het RIVM) wijzen uit dat in Nederland zo’n 98% van de mensen het coronavirus goed de baas kan (al dan niet door reeds opgebouwde immuniteit).  

Voorts wordt de vraag gesteld of het verstandig is massaal te vaccineren met vaccins, waarvan de onderzoeken officieel nog niet zijn afgerond. De tot nu toe in Nederland meest gebruikte vaccins van Pfizer, Moderna (beide mRNAvaccins) en AstraZeneca zijn ontwikkeld met nieuwe, nog niet eerder gebruikte (gen)technologieën en zijn maar kort getest, waardoor langetermijneffecten nog niet gemeten kunnen worden. Ik waag mij niet aan het beschrijven van de werking van deze vaccins, al heb ik er veel over gelezen. Ik verwijs de geïnteresseerde liever naar de voetnoot, waar ik een aantal artikelen en interviews heb opgenomen van/met wetenschappers die hier verstand van hebben. Hun grootste zorg – naast het feit dat de onderzoeken officieel nog niet zijn afgerond (Pfizer bv. pas in december 2023) en slechts een voorwaardelijke licentie hebben gekregen van de EMA (European Medicines Agency) en daarom alleen al de veiligheid van de vaccins nog onvoldoende vaststaat – is dat deze specifieke vaccins een risico op auto-immuunziekten met zich meebrengen, mogelijk met de dood tot gevolg. Een aantal van hen spreekt daarbij verbazing uit over het gebrek aan volledige informatieverstrekking aan degenen die het vaccin toegediend krijgen, bv. over de experimentele fase waarin de vaccins nog zitten. Er is volgens hen dan ook onvoldoende sprake van ‘informed consent’. Het feit dat de fabrikanten van de vaccins niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de mogelijke negatieve gevolgen is daarbij nog een extra aandachtspunt. Hebben zij zo weinig vertrouwen in hun producten, dat zij hiervoor geen verantwoording willen nemen? De nationale overheden nemen deze aansprakelijkheid over (en daarmee indirect de belastingbetaler).

Tot slot

Ik heb getracht de informatie hierboven zo ‘sec’ mogelijk te brengen en er geen conclusies aan te verbinden. Ik ga ervan uit dat de lezer dit zelf kan. Wat ik me kan voorstellen is dat er weerstand gevoeld wordt om dit überhaupt te lezen, want het is een ‘ongemakkelijk’ verhaal. Toen ik mezelf in deze zaken begon te verdiepen viel ik van de ene verbazing in de andere en verwonderde en verontwaardigde ik me over het feit dat dit andere, m.i. belangrijke, nieuws zo weinig in de openheid komt. Ik vroeg me af of dit dan ‘het nieuwe normaal is’ waarover gesproken wordt, dat er nog maar één verhaal is en dat kritische, (voor zover ik kan beoordelen) goed onderbouwde wetenschappelijke tegengeluiden worden genegeerd of zelfs gecensureerd.

Wat waarheid is weet ik wederom niet. Wel weet ik dat het me aan het hart gaat dat er zoveel waardevolle, soms zelfs geruststellende, informatie onbekend blijft, wat waarschijnlijk ook mede de reden is dat ik erover lees en schrijf. Ik zou graag zien dat alle informatie samenkomt, zodat op basis daarvan de beste oplossingen kunnen worden gepresenteerd aan de bevolking, in openheid en eerlijkheid. Maar ja, ik ben een beetje een dromer…. Gelukkig ben ik daarin – bv. gezien de lijst hieronder van wetenschappers en artsen die allemaal de beste, open en eerlijke, oplossingen willen voor de bevolking – dan weer niet de enige.

Karin Boonstra, 19 februari 2021

[i] De informatie in dit stuk is o.a. gebaseerd op het interview van Del Bigtree met drievoudig arts Zach Bush: https://www.youtube.com/watch?v=pK952uLIt48&feature=emb_share&fbclid=IwAR1fKOOLL4XCbbJpNgTZz7g-5vjiLNVtl6ra8Z01Kd-SO0osZQmmFSaH9-4

En op dit bericht van moleculair bioloog dr. Peter Borger: https://nitter.dark.fail/BorgerPieter/status/1341382173086134272

 

[ii] Zie hiervoor bv. de brief die biochemicus drs. Mario Ortiz Buisse aan de Tweede Kamer stuurde en de interviews met hem: https://www.gentechvrij.nl/2020/08/15/foute-interpretatie/

En het artikel van Immunoloog dr. Carla Peeters: https://www.hpdetijd.nl/2020-12-08/waarom-het-nieuwe-massatestbeleid-niet-deugt/?fbclid=IwAR2HF8XW2LzxY3en8UN6vPH5v1CoMitzhslPKE-l1vZTkAdwXc3V3jtOyqA

En het betoog van dr. Michael Yeadon, met een eerste graad in biochemie en toxicologie en een doctoraat in respiratoire farmacologie. Hij is tevens voormalig vicepresident van Pfizer: https://www.youtube.com/watch?v=Zfo0yg1mhp4&feature=emb_title

En de verklaring van moleculair bioloog dr. Peter Borger bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie (BPOC): https://bpoc2020.nl/pdf/Peter%20Borger.pdf

 

[iii] Zie voor de achtergronden in dit stuk de volgende links:

-HCQ : https://zelfzorgcovid19.nl/huisarts-rob-elens-start-pleidooi-voor-gebruik-hcq-in-1e-lijn-in-nederland/

-Ivermectine : https://zelfzorgcovid19.nl/wp-content/uploads/2020/12/Ivermectine-onderzoek-bij-behandeling-COVID-19-1.pdf

-Dexamethason : https://www.ad.nl/binnenland/drentse-huisartsen-dienen-zelf-coronamedicijn-toe-voorkomen-dat-patienten-in-ziekenhuis-komen~aff83b62/

-Interview met arts en epidemioloog Menno Jan Bouma : https://oost-online.nl/ons-afweersysteem-in-tijden-van-corona/?fbclid=IwAR2RYYrg6EnyLRLGJMkPtR2ixXgcr72VW0qDSsv5SM2eJUXNVNv3lGVpcmM

-Interviews met immunoloog en vaccinexpert prof. dr. Theo Schetters over o.a. kruisimmuniteit en (doelgroep)vaccinatie : https://www.blckbx.tv/videos/waarom-lockdown-98-procent-heeft-weerstand

En deel 1 over o.a. massa mRNA-vaccinatie: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1HzsFwQt8dHiO786rKkiHrr70dHQ571H6gP9hIQGfRaMFt4xaSU5pTGV4&v=aWrZxCx6L6g&feature=youtu.be

-Verklaring van immunoloog dr. Pierre Capel bij de BPOC, over o.a. het immuunsysteem en de vaccins van Pfizer, Moderna en Astra Zeneca: https://bpoc2020.nl/pdf/Pierre%20Capel%20-%209%20januari%202021.pdf

-Gesprek tussen moleculair bioloog en immunoloog Dolores Cahill en geneticus Alexandra Henrion Caude over de mogelijke dodelijkheid van het mRNAvaccin en het belang van ‘informed consent’ https://video.wakkeren.nl/videos/watch/9bd9f602-e5e9-47e0-b35d-8f1bfd78f0f4?fbclid=IwAR0PAHZXgBUHgfcTH-7HD5LeoUZtc7u3ziuuUIUBEvgIDNRhxlulcaU-zbM

-Interview met juriste Maria Louise Genet over o.a. de voorwaardelijke licentie van de EMA, ‘ínformed consent’ en productaansprakelijkheid : https://www.youtube.com/watch?v=eHQHvUTr-cI&feature=youtu.be

 

Terug naar overzicht
 

Over mij

 

Hoi, mijn naam is Karin Boonstra, de schrijfster van dit blog. Ik ben geïnteresseerd in wat er in de buitenwereld gebeurt en in wat dat doet met mijn binnenwereld. Ik kijk ernaar en probeer er in dit blog open en neutraal verslag van te doen. Ik ben afgestudeerd in de studie Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Daarnaast heb ik de Post Hbo opleiding tot transformationeel coach en de opleiding tot energetisch healer afgerond. Het is al lange tijd mijn wens iets met schrijven te doen en met dit blog laat ik mijn eigen wens in vervulling gaan. Voel je vrij mijn blogs te delen met mensen waarvan je denkt dat ze er in geïnteresseerd kunnen zijn of dat ze er iets aan kunnen hebben. Wil je iets met me delen, dan kun je me een mail sturen. 
 

Contact

 
 

Contactgegevens

  • Karin Boonstra
  • Karin@karinkijkt.nl